måndag 28 april 2008

Deuteronomism

Sitter just och läser den hebreiska texten till Deuteronomium 14. Femte Mosebok utgör grunden till den stora ideologiska rörelse i den israelitiska religionen som brukar kallas den deuteronomistiska. Rörelsen hade sin grund i den reform som konung Josia av Juda genomförde år 622 f.Kr., där han lät centralisera kulten till Jerusalem och ivrigt motarbetade vad som uppfattades som "främmande" religiösa bruk. Reformen skall ha börjat i och med att man "hittade" en text i Jerusalems tempel, en text som beskrev Moses sista föreskrifter. Idag anser många akademiker att denna text var (en del av) det som senare blev Deuteronomium, och man tänker sig ofta att den inte egentligen "hittades" utan skrevs av kretsar kring eller kort före Josia, som likt en fornisraelitisk Gustav Vasa knöt allt religionsutövande till centralmakten i Jerusalem.

Ur Deuteronomium och dess ideologi utgick sedan en hel skola och historie-filosofisk syn som brukar kallas deuteronomism. Det "Deuteronomistiska historieverket" (Josua, Domarboken, Samuelsböckerna,Konungaböckerna) bedömde det gamla Israels historia helt efter de måttstockar som 5 Mos satt upp: var kulten centraliserad, rensade man ut "utländskheter", dyrkade man bara YHWH? Denna filosofi blev en förklaring till den nationella katastrofen 586 f.Kr., då det fria Judariket krossades av babylonierna (den "babyloniska fångenskapen"). Man såg senare detta som ett resultat av konungarnas och folkets ovilja att följa de deuteronomistiska lagarna.

Mycket typiska i de deuteronomistiskt påverkade texterna är vissa fasta fraser, t.ex. shama' be-qol YHWH ("att lyssna till Herrens röst", dvs. lyda honom). En annan typisk fras är att "göra vad som är ont i YHWHs ögon". Det handlar i dessa texter om lydnad, inte bara mot Gud utan mot det centraliserade kultsystemet. Dessa lydnadskrav var ganska extrema: se till exempel följande ur Deut 13:

"Skulle du om någon av de städer som Herren, din Gud, ger dig att bo i få höra att ondsinta män ur ditt folk har förlett invånarna och övertalat dem att tjäna andra gudar, som du inte känner, skall du noga undersöka detta, göra efterforskningar och anställa förhör. Om det verkligen är sant att något så skändligt har skett i ditt folk skall du hugga ner stadens invånare med svärd, du skall viga staden och alla som finns där åt förintelse. Också djuren skall huggas ner. Samla på torget allt du tar som byte, och bränn staden och allt byte som ett heloffer åt Herren, din Gud. Den skall förbli en ruinhög för all framtid och får aldrig byggas upp igen. Ingenting som har vigts åt förintelse får bli kvar i din ägo. Så stillas Herrens glödande vrede, han förbarmar sig över dig och gör dig i sin barmhärtighet till ett talrikt folk, så som han med ed lovade dina fäder, därför att du lyssnar till Herren, din Gud, håller alla hans bud, som jag i dag ger dig, och gör det som är rätt i Herrens, din Guds, ögon."

Ord och inga visor - och ideologiproduktion på hög nivå.

Inga kommentarer: