söndag 6 april 2008

Pigeon! Pigeon! Like your English!

Jag gillar pidgin- och kreolspråk (vem gör inte det?). Ett roligt exempel är ett av de kändaste av dem, nämligen tok pisin, som är allmänspråk i Papua Nya Guinea. Vad sägs om den här meningen, som förekom på en reklamskylt för tandkräm: Plenti switpela i save bagarapim tit bilong yu hariap ("Mycket sötsaker kan förstöra dina tänder snabbt")? Lysande, eller hur?

Notera särskilt användningen av vad som ursprungligen varit hela fraser ("bugger up" och "hurry up") som enstaka ord. Det förstnämnda är ju för övrigt ganska grovt på engelska, men på tok pisin betyder det bara "förstöra". Ändelsen -im (av eng. "him") har grammatikaliserats och blivit markör för transitivitet. Helskoj.

Tok pisin har tagit upp en hel del från sin papuanska bakgrund: så skiljer man till exempel på dualis och pluralis vid pronomen ("yumi" är "vi" i dualis och "mipela" är plural - detta "pela" som ständigt återkommer är eng. "fellow") och likaså skiljer man på inklusivt och exklusivt "vi" (som innefattar resp. utesluter den tilltalade).

Fader vår på tok pisin är också underbar:

Papa bilong mipela
Yu stap long heven.
Nem bilong yu i mas i stap holi.
Kingdom bilong yu i mas i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun,
olsem ol i bihainim long heven.
Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela,
olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela.
Kingdom na strong na glori, em i bilong yu tasol oltaim oltaim.
Tru.

Inga kommentarer: